آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حلوا

عصیده (نوعی حلوا)

عصیده (نوعی حلوا) تعبیرگری می‌گوید: تعبیر عصیده این است که مال و اموالی را با زحمت و مشقت به دست می‌آوری، و تعبیر عصیده‌ای که در آن زعفران به کار نرفته است بهتر از بقیه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی کسی تکه‌ای عصیده در دهان تو…

حلوا

تعبیرهای کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر دیدن حلوا، غم و اندوه می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر خواب حلوای خشک مال و اموال و همچنین غم و اندوه است (غم و اندوه آن نیز به خاطر زعفرانی است که در آن به کار رفته است). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر…
متن دوم