آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حلب روغن

دبه روغن (قوطی روغن،حلبی روغن و…)

دبه روغن (قوطی روغن،حلبی روغن و...) ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دبۀ روغن داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و فردی امانت‌دار ارتباط و مصاحبتی دوستانه برقرار می‌شود و به اندازه کوچکی و بزرگی دبه از او خیر می‌بینی،…
متن دوم