آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حصیر

زیلوی پهن شده

زیلوی پهن شده ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیلویی که پهن شده است، عمر طولانی و سر و سامان گرفتن و ساختگی کار می‌باشد، و هر چه زیلو درازتر باشد، تعبیرش بهتر است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زیلوی نو به تو داده‌اند یا اینکه آنرا خریده‌ای و…

حصیر

حصیر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی حصیر داری یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه کوچکی و بزرگی حصیر خیر و منفعت به دست می‌آوری.اگر در خواب ببینی حصیر می‌بافی، تعبیرش این است که عاشق زنی خواهی شد، بطوریکه اگر…
متن دوم