آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حشره

ملخ

ملخ تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب ملخ زنده، مال و اموال است و تعبیر ملخ پخته، پول می‌باشد.اگر در خواب ببینی در جائی ملخ آمده و باعث ضرر و زیان شده است، تعبیرش این است که لشکری وارد آنجا شده و باعث خرابی می‌شود. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی…

مگس

مگس تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب مگس، انسان فرومایه و پست است،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش انسان پست می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مگس‌ها بروی تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که از شخص پست و فرومایه مال و اموال به دست…

کنه

کنه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کنه، عیال و زن انسان می‌باشد.اگر در خواب ببینی روی بدن چهارپایان تو کنه وجود دارد، تعبیرش این است که مردم از چهارپایان تو بهره‌مند می‌شوند و فائده می‌برند. اگر ببینی کنه بدن تو را می‌خورد، یـعـنـی به…

کک

کک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کک، دشمن ضعیف می‌باشد.اگر در خواب ببینی ککی تو را گزیده است، تعبیرش این است که دشمن به تو حرف تلخ و سنگینی می‌زند. اگر ببینی کک‌های زیادی روی بدن تو جمع شده است، یـعـنـی حرف تو سرزبان مردم می‌افتد و از تو…

عنکبوت

عنکبوت تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب عنکبوت، مردی ضعیف و گمراه می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش مردی بافنده است.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عنکبوت گرفته‌ای، یـعـنـی بر مرد ضعیف و گمراهی پیروز می‌شوی . عنکبوت

زنبور

زنبور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، یـعـنـی لشکری در آنجا جمع می‌شود. اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانۀ تو جمع شده است، یـعـنـی با…

حشره

حشره .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از بینی تو کرم و یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی خواهی شد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی از دهانت کرم یا حشره‌ای بیرون آمده است، یـعـنـی یکی از زنانت را در اثر مرگ یا طلاق از دست…

پشه

پشه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی پشه‌های زیادی روی تو جمع شده‌اند و تو را نیش می‌زنند، تعبیرش این است که بر سر زبان عامه مردم خواهی افتاد و تو را غیبت کرده و ضرر و زیان می‌رسانند (زیرا پشه خون مردم را می‌مکد). ابراهیم کرمانی…
متن دوم