آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حساب

قیامت – ترازوی قیامت

ترازوی قیامت امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی اعمال خوب تو در ترازوی قیامت سنگین‌تر از اعمال بد تو شده است، تعبیرش این است که به بهشت می‌رسی و از جهنم و کیفر سخت آن نجات پیدا می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَمَن ثَقُلَتْ…

قسمت کردن

قسمت کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بین مردم به راستی و انصاف قسمت می‌کنی، تعبیرش این است که با مردم به انصاف و عدالت رفتار می‌کنی .اگر ببینی مال و اموال خودت را به طور خیر و درست قسمت کرده‌ای، یـعـنـی برای فرزندانت زن و همسر…

حساب

حساب تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کس دیگری مشغول حساب هستی، تعبیرش این است که دچار سختی می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی دچار رنج و سختی و محنت و عذاب خواهی شد و همچنین کار زشتی انجام می‌دهی (همان‌طور که پیامبر (ص)…
متن دوم