آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حرف زدن به زبان یونانی

زبان‌های مختلف

زبان‌های مختلف ● عربی: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به زبان عربی چیزی گفته‌ای یا شنیده‌ای، تعبیرش این است که بین تو و اشخاص بزرگ و رئیس و سرور ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از آن‌ها به عزت و جاه می‌رسی و اخبار و روایات مربوط به…
متن دوم