آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حراست

نگهبانی و حراست

نگهبانی و حراست ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب نگهبان، کسی است که قدر و منزلت و احترام و حاکمیت دارد و مراقب کارها و متوجه و نگران مردم می‌باشد.اگر در خواب ببینی از اهل و نزدیکان به درستی نگهبانی و حراست می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در دنیا و…
متن دوم