آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حد زدن

حد زدن

حد زدن منظور از حد زدن، اجرای مجازات و حد شرعی می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب حد زدن، فراهم کردن کارها و امور زن‌ها می‌باشد، ولی اگر ببینی تو را حد می‌زنند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی را…
متن دوم