آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حج

مکه

مکه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی مکه آباد است، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ‌‌‌‌‌ولی اگر خراب باشد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به هوا پریدی و به سمت قبله شدی و بعد از آن خودت را در مکه یا مدینه دیده‌ای،…

قربانی کردن

قربانی کردن جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب قربانی، بشارت می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَبَشَّرْنَاهُ بِاِسْحَاقَ نَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِینَ _ و ما او را به اسحاق بشارت دادیم در حالی که پیامبری از صالحان باشد (صافات، 112)…

حج

حج ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به حج رفته‌ای، تعبیرش این است که به خواست خدا به حج مشرف می‌شوی، یا اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا چنانچه بدهکار هستی، بدهی خود را پرداخت می‌کنی، یا اگر دچار بیم و ترس هستی، ایمنی پیدا می‌کنی،…
متن دوم