آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حجرالاسود

حجرالاسود

حجرالاسود ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به طرف حجرالاسود می‌روی، تعبیرش این است که حج به جا می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به حجرالاسود دست می‌کشی و به پیش‌نماز اقتدا می‌کنی، تعبیرش این است که از مردم حجاز به تو…
متن دوم