آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حبوبات

نخود

نخود تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب نخود، غم و اندوه است (تر یا خشک فرقی نمی‌کند) (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی نخود را با گوشت پخته‌ای و می‌خوری، تعبیر غم و اندوه آن نسبت به بقیه حالت‌ها کمتر است.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب نان نخود، غم…

ماش

ماش جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب خوردن ماش غم و اندوه می‌باشد و فرقی بین تر و خشک یا خام و پخته آن وجود ندارد، ولی اگر چیزی نخورده‌ای، هیچ غم و اندوهی نیز وجود ندارد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ماش پخته می‌خوری، تعبیرش این است…

عدس

عدس ● خود عدس: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب عدس خوب می‌باشد (زیرا حضرت ابراهیم(ع) آن را دوست داشت)، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموالی را با غم و اندوه و ناراحتی از طرف زن‌ها به دست می‌آوری. ● کاشت عدس: ابراهیم…

باقلا

باقلا ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل باقلا باشد و یا نباشد و در خواب خودت ببینی که از آن خورده‌ای (پخته یا خام، تر یا خشک فرقی نمی‌کند)، تعبیرش غم و اندوه است، ولی اگر ببینی که از آن نخورده‌ای، غم و اندوه کمتری نسبت به خوردن آن به تو…
متن دوم