آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حاکم

قصر

قصر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی وارد قصری شده‌ای، تعبیرش مال و اموال می‌باشد، مخصوصاً اگر از خشت و گِل باشد، ‌‌‌‌‌اگر قصر را از آجر و گچ و سنگ ساخته باشند نیز تعبیرش مال و اموال می‌باشد، ولی در دین و ایمان ضعف و اشکال وجود…

حاکم

حاکم ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرمانروا و حاکم یا شخص بزرگی به تو مهر داده است، تعبیرش این است که امور مالی و اقتصادی خودش را به وسیله تو اداره می‌کند.اگر در خواب ببینی با حاکمِ محلی که در آن هستی درگیر شدی و بر او غلبه…

تخت سلطنت

تخت سلطنت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تخت سلطنت، کاری بزرگ یا مال و اموال بسیار می‌باشد.اگر ببینی تخت سلطنت آراسته می‌باشد، یـعـنـی به عزت می‌رسی، ‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: در کار خودت پیشرفت می‌کنی ، ابن سیرین می‌گوید: ولی اگر…
متن دوم