آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حالات قلب

قلب – حالات قلب

حالات قلب جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلب تو پاره پاره شده است، تعبیرش این است که دل خودت را به هوی و هوس و کارهای باطل و محال مشغول می‌کنی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی قلب تو تنگ شده است، یـعـنـی کارهای تو سخت و دشوار خواهد شد و…
متن دوم