آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جو

جو

جو امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب جو، مال و اموالی است که به آسانی به دست می‌آید.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جو داری یا کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که به اندازه آن خیر و نیکی به تو می‌رسد، و همچنین تعبیرش…
متن دوم