آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جوزبویا

جوزبویا

جوزبویا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوزبویا، درستی دین و ایمان و همچنین دانستن علوم دینی می‌باشد.اگر در خواب ببینی جوزبویا می‌خوری، تعبیرش این است که علوم دینی کسب می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیر خوردن جوزبویا، تعلیم…
متن دوم