آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جوراب

ساق

ساق ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساق، مال و اموال و معاش زندگانی است که انسان به آن وابسته می‌باشد (زیرا انسان به وسیلۀ پا و ساق خودش استوار است)،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش عمر طولانی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش…

جوراب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جوراب، زنی خدمتکار می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش مال و اموال است، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش مال و اموال مرد می‌باشد .جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی…
متن دوم