آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جواهر

یاقوت

یاقوت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب یاقوت، زن یا «کنیزک» می‌باشد.تعبیر خواب یاقوت سرخ یا سبز، زنی خوش‌قیافه می‌باشد و اگر زن تو حامله می‌باشد، دختری زیبا به دنیا می‌آورد.اگر در خواب ببینی یاقوت به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ…

گنج

گنج ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گنج پیدا کرده‌ای، تعبیرش این است که بیمار می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی گنج ناپدید شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است (دفع بلا و گرفتاری).جابر مغربی می‌گوید: تعبیر پیدا کردن گنج در جای آباد بهتر است…

گردنبند

گردنبند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گردنبند مروارید داری، تعبیرش این است که خداوند به تو علم قرآن عطا می‌فرماید و هر چه گردنبند قیمتی‌تر باشد، تعبیرش این است که علم و دانش بیشتری به تو می‌رسد. اگر ببینی از دهان تو گردنبندی از…

عقیق

عقیق ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی عقیق داری، تعبیرش این است که از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر ببینی عقیق خود را از دست داده‌ای، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از عقیق هستی،…

طلا

طلا ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طلا به…

جواهر

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جواهر، زنی ثروتمند و زیبا می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای جواهر عبارتند از: 1- مال و اموال 2- علم مشهور 3- فرزند معروف4- چیزی گرانبها 5- زنی زیبا 6- سخنی مفید 7- خیر و برکت 8- کاری نیک…
متن دوم