آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جوان

جوان

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: اگر جوان غریبه‌ای را ببینی، تعبیرش این است که دشمن تو را خوار و خفیف می‌کند و به خواسته‌ات نمی‌رسی.تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد. تعبیرهای کلی
متن دوم