آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جهنم

جهنم – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب صدای شدید آتش جهنم را شنیده باشی، تعبیرش این است که گرفتار خشم و بیم و ترس از «پادشاه» می‌شوی.اگر ببینی در نزدیکی جهنم قرار گرفته‌ای، یـعـنـی زندگی و معیشت تو با سختی و دشواری می‌گذرد (دفع بلا و…

پل صراط

پل صراط ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر روی پل صراط قرار داری، تعبیرش این است که در راه راست قرار داری، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی بر پل صراط ایستاده‌ای، یـعـنـی کجی و انحراف کارها به دست تو راست و مستقیم می‌شود، همانطور…
متن دوم