آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جهنم و خوردن

جهنم و خوردن

جهنم و خوردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از غذا و نوشیدنی جهنم می‌خوری و در آتش آن می‌سوزی، تعبیرش این است که در دنیا بدکردار و گناهکار هستی و گرفتار بلای آخرت می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چیزی مثل زقوم خورده‌ای ،…
متن دوم