آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جهنم رفتن

جهنم رفتن

جهنم رفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرشته موی پیشانی‌ات را گرفته و تو را به جهنم انداخته است، نشانۀ بدبختی می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تو را کشان‌کشان وارد جهنم می‌کنند تعبیرش این است که عاقبت، کار تو به کفر…
متن دوم