آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جنگ با حاکم

جنگ با حاکم

جنگ با حاکم ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با حاکمِ محلی که در آن هستی درگیر شدی و بر او غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که از آن حاکم به تو خیر و منفعت می‌رسد، ولی اگر بر خلاف این ببینی، یـعـنـی برای تو رنج و سختی و ضرر و زیان به…

جنگ

تعبیر کلی تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دشمن غلبه کرده‌ای، تعبیرش نیز این است که بر دشمن غلبه می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر برعکس این حالت را ببینی، یـعـنـی دشمن بر تو غلبه می‌کند(دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با دشمن…
متن دوم