آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جنس کاسه طلا

کاسه – جنس کاسه

جنس کاسه ● سفال: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ سفالی، سخن خوب و لطیف می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرهای کاسۀ سفالی عبارتند از: 1- فرزند 2- زن و عیال مرد3- کسی که با او دوست هستی،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش «کنیزک»…
متن دوم