آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جنس لباس

جنس لباس

جنس لباس ● پشمی، نمدی، پلاس: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لباس پشمی خریده‌ای، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی. اگر ببینی لباس پشمی پوشیده‌ای، یـعـنـی مال و اموال را از زن‌ها به دست می‌آوری. حضرت دانیال (ع)…

کتان

کتان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کتان، مال حلال می‌باشد.تعبیر خواب پوشیدن لباس کتان، مبارکی و فرخندگی می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنس لباس بارانی تو از کتان می‌باشد و رنگ آن سبز است، تعبیرش خوبی و دینداری می‌باشد،…
متن دوم