آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جنس تشت

تشت – جنس تشت

جنس تشت ● سفالی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طشت سفالی زن دلسوز و درستکاری است که از خانۀ تو به درستی نگهداری کرده و مردم را به راه خوب و درست راهنمایی می‌کند و از شر و فساد توبه می‌نماید،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش کنیزک…
متن دوم