آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جنب شدن

غسل میت

غسل میت جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، تعبیرش این است که دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود. غسل میت
متن دوم