آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جنب بودن

منی

منی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب منی، مال و اموال بادوام و باثبات می‌باشد.اگر در خواب ببینی از «آلت مردانه»تو منی بیرون آمده است، تعبیرش این است که مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد، در جائی دیگر نیز می‌گوید: تعبیرش این است که به…

جنب بودن

جنب بودن تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی جنب می‌باشی، تعبیرش این است که در حرام دچار آشفتگی و سرگردانی می‌شوی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی…
متن دوم