آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جمع کردن هیزم از صحرا

صحرا – جمع کردن چیزی از صحرا

جمع کردن چیزی از صحرا تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی از صحرا هیزم جمع می‌کنی، تعبیرش این است که بدکردار و سخن‌چین می‌شوی (و هر کار و حالتی که در خواب داشتی را نسبت به این دو صفت مقایسه کن).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از صحرا…
متن دوم