آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جمع کردن سنگریزه

سنگ – جمع کردن سنگ

جمع کردن سنگ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سنگریزه به خانه می‌بری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.اگر ببینی در زیر آب سنگ جمع می‌کنی، یـعـنـی مقداری مال و اموال را با مکر و حیله و رنج و سختی جمع می‌کنی.اگر…
متن دوم