آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جبرئیل

فرشته‌های حامل عرش

فرشته‌های حامل عرش تعبیرگری می‌گوید: اگر فرشته‌های حامل عرش را ببینی، تعبیرش این است که با پادشاه بزرگی پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی و در حق تو انصاف می‌کند، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی با افراد دیندار پیوند و ارتباط پیدا می‌کنی و حج…

جبرئیل

جبرئیل ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی جبرئیل مهربان و خنده‌رو می‌باشد (همانطور که صورت اصلی او این طور است)، تعبیرش این است که دشمن را شکست می‌دهی و به خواسته‌هایت می‌رسی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، ولی اگر بر خلاف صورت اصلی‌اش…
متن دوم