آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جان و روح

جان و روح

جان و روح ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جان و روح، فرزند یا مال و اموال، و یا زن و عیال مرد است که سازگار و خوش‌رفتار می‌باشد.اگر جان خود را به شکل مرد خوب و نیکی ببینی، تعبیرش این است که صاحب فرزند خوب و نیکی می‌شوی و حال و روزت بهتر خواهد شد،…
متن دوم