آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جام

کاسه

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کاسه، خدمتکاری است که به دست او خیرات انجام می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب کاسۀ خالی، درماندگی و تنگدستی می‌باشد.اگر ببینی در کاسه چیزی خوبی وجود دارد و از آن خورده‌ای، یـعـنـی سود و…

قلع

قلع ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی قلع‌های فراوانی در دست داری، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و اموال مادی به دست می‌آوری. اگر ببینی سپیدروی داری و میدانستی که برای خودت می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال را به دست…

جام

جام جابر مغربی می‌گوید: اگر جام‌های سبز یا سفیدی را ببینی، تعبیرش این است که زنان تو درستکار و پرهیزکار خواهند بود، یا اگر قرمز باشند، یـعـنـی زنان تو اهل خوش‌گذرانی و فساد خواهند بود، یا چنانچه زرد باشند، یـعـنـی زنان تو بیمار و زردچهره…
متن دوم