آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جارچی

دیده‌بان و ناظر

دیده‌بان و ناظر تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی دیده‌بان و ناظر شده‌ای، تعبیرش این است که دشمن بر تو حیله و نیرنگ ترتیب می‌دهد(دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی دیده‌بان و ناظر بر کاری خوب و درست هستی، تعبیرش خیر می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر کاری…

جارچی

جارچی امروزه به شکل گذشته جارچی وجود ندارد و به جای آن مجری اخبار تلویزیون و... قرار گرفته، بنابراین شاید تعبیر زیر مربوط به مجری اخبار باشد. تعبیرگری می‌گوید: اگر درستکار باشی و در خواب ببینی که جارچی شده‌ای، طوریکه کلامت از روی علم و…
متن دوم