آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب جارو

فرش

فرش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فرش، دین و ایمان مرد می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرش قرمز رنگ است، تعبیرش عشرت می‌باشد، یا اگر سیاه یا کبود باشد، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد و اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، یا چنانچه…

جارو

جارو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جارو، خدمتکار می‌باشد. تعبیر خواب جاروی بزرگ، خدمتکاری است که تقاضای چیزهای زیادی می‌کند.اگر در خواب ببینی خانه را جارو می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری). اگر…
متن دوم