آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ثروتمند

گدائی کردن

گدائی کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گدائی می‌کنی و مردم هم به تو چیزی می‌دهند، تعبیرش خیر و برکت می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی جلوی درِ خانه‌ها نان گدائی می‌کنی، تعبیرش این است که خیر و سود و منفعت به…

ثروتمند

ثروتمند ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ثروتمند شده‌ای، تعبیرش نادرستی در دین و ایمان و تباهی عاقبت تو می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ثروتمند و با خدمه و حشم شده‌ای، یـعـنـی در دنیا به نعمت‌های زیادی می‌رسی، ولی دین و…
متن دوم