آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب توت

توت

توت ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری توت رسیده باشد و در خواب ببینی که توت شیرین می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن از کسب و کار خودت رزق و روزی به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر هنگامش نباشد و این خواب را ببینی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد،…
متن دوم