آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تهیه و تاثیر دارو

دارو – تهیه و تاثیر دارو

تهیه و تاثیر دارو ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی داروی خشک تهیه می‌کنی، تعبیرش این است که از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.اگر ببینی داروهای گرم در هاون میکوبی، تعبیرش مال و اموال می‌باشد.اگر ببینی برای درمان سردرد معجونی ساخته‌ای،…
متن دوم