آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تنگی

تنگی

تنگی ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جای باز و ایمن به جای تنگ و ناامنی وارده شده‌ای، تعبیرش بد می‌باشد، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر ببینی در جای تنگی گرفتار شده‌ای، یـعـنـی دچار کارهای سخت می‌شوی که از آن‌ها خلاص نخواهی شد (دفع…
متن دوم