آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تنگی-گرفتگی-ضعف سینه

سینه – تنگی-گرفتگی-ضعف سینه

تنگی-گرفتگی-ضعف سینه ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سینۀ تو تنگ شده است، یـعـنـی دین و ایمان تو دچار خلل و اشکال می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سینۀ تو به حدی گرفته است که نمی‌توانی حرف بزنی، یـعـنـی امور دینی تو مسدود و بسته…
متن دوم