آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تنور

خاشاک

خاشاک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاشاک مال و نعمت می‌باشد (برای مردم عادی).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاشاک فراوانی وجود دارد یا اینکه در بین خاشاک، اقامت کرده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و نعمت به دست می‌آوری. ابراهیم…

تنور

تنور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تنور ، رئیس و بزرگ و مردِ صاحب‌خانه می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش«کدبانو» است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی تنوری در اختیار تو می‌باشد، تعبیرش درستی و رو به راه شدن سرپرستی…
متن دوم