آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تغییر چهره

چهره – تغییر چهره

تغییر چهره امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی چهره‌ات عوض شده و تغییر کرده است، تعبیرش این است که از خداوند روگردان می‌شوی و سخن دروغ خواهی گفت. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی چهرۀ تو تغییر کرده ولی دوباره به صورت اول خودش برگشته…

چهره

رنگ چهره ● قرمز: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهره‌ات قرمز شده است تعبیرش این است که با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، ولی خشم خودت را فرو می‌خوری . ● زرد: امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر رنگ مرد زرد، کسی که است که به او…
متن دوم