آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تشنگی

تشنگی

تشنگی جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب تشنگی، فساد در دین است. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سیراب بودن بهتر از تشنگی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تشنه هستی و آبی را به دست آورده و خورده‌ای، تعبیرش این است که مرتکب گناهی…

تابستان

تابستان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تابستان، «پادشاه» محکم و استوار می‌باشد.اگر تابستان باشد و در خواب خودت تابستان پرباری را ببینی، تعبیرش این است که عزت و نعمت تو بیشتر می‌شود و به خواسته‌ات می‌رسی، ولی اگر تابستان نباشد و خواب تابستان را…
متن دوم