آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ترب

هویج (زردک،گزر و …)

هویج (زردک،گزر و ...) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب هویج، غم و اندوه می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: دیدن هویجی که با گوشت پخته شده است تعبیر بهتری دارد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی هویج داری و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که…

ترب

ترب ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ترب، غم و اندوه است، مخصوصاًً اگر ببینی از آن می‌خوری، که در این صورت به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و اندوه خواهی شد.اگر در خواب ببینی کسی به تو ترب می‌دهد، تعبیرش این است که آن شخص باعث غم و اندوه…
متن دوم