آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب ترازو

قسمت کردن

قسمت کردن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در بین مردم به راستی و انصاف قسمت می‌کنی، تعبیرش این است که با مردم به انصاف و عدالت رفتار می‌کنی .اگر ببینی مال و اموال خودت را به طور خیر و درست قسمت کرده‌ای، یـعـنـی برای فرزندانت زن و همسر…

ترازو

ترازو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ترازو، قاضی می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر هر خوبی و بدی در ترازو ببینی، تعبیر آن مربوط به عدالت و انصاف قاضی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کفه‌های ترازو، توجه و گوش کردن قاضی به حرف‌های…

پیمانه

پیمانه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب پیمانه، نظم و نظام کار و انصاف و عدالت با مردم می‌باشد، خصوصاً اینکه پیمانه راست و درست باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مردی راستگو و منصف است که مردم را به حقشان می‌رساند، ‌‌‌‌‌ و…
متن دوم