آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تخم گنجشک

گنجشک

گنجشک حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب گنجشک، مردی با قدر و جاه می‌باشد (البته اگرعفیف و پاکدامن هستی)، ولی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گنجشک، کودک کوچک و خردسال می‌باشد و هر خوب و بدی که در گنجشک ببینی به کودک خردسال برمی‌گردد،…

تخم پرنده – انواع تخم

انواع تخم ● تخم ناشناس: حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب تخمی را ببینی که نمی‌دانی برای کدام پرنده است، تعبیرش این است که با زنی به ارزش و پاکیزگی و سفیدی آن تخم ازدواج می‌کنی. ● مرغ خانگی: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مرغ…
متن دوم