آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تخم پرنده

سار

سار جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب سار، مرد کافری است که خیلی دروغ می‌گوید. اگر در خواب ببینی سارهای زیادی بر تو جمع شده‌اند، تعبیرش این است که در میان کفار گرفتار می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سار داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی…

تخم پرنده – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی تخم را زیر پرنده گذاشته‌ای و از آن پرنده‌ای بیرون آمد، تعبیرش این است که کار از جریان افتاده تو دوباره احیا می‌شود و به جریان می‌افتد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: اگر معلم قرآن…

تخم پرنده – خوردن تخم پرنده

خوردن تخم پرنده (نیمرو و ...) حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی تخم پخته شده می‌خوری، تعبیرش این است که با رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی تخم نیمه پخته می‌خوری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی…

تخم پرنده

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تخم پرنده‌ها، قوت می‌باشد، حضرت دانیال (ع)نیز می‌فرمایند: تعبیرش «کنیزک» است، همانطور که در قرآن کریم آمده: كَاَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَّكْنُونٌ _ گویی از سفیدی، سفیده تخم مرغند قبل از آنکه دست خورده…
متن دوم