آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تاریکی

مه

مه ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی "مه" همه جا را فرا گرفته است، تعبیرش گمراهی در دین و ایمان می‌باشد. اگر ببینی هوا روشن بوده ولی ناگهان مه شد، تعبیرش مرگ ناگهانی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی "مه" همه جا را فرا گرفته، ولی بعد هوا…

سایه

سایه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایه، بزرگی و هیبت است. تعبیر سایه کوچک، «پادشاه» می‌باشد.تعبیر خواب سایۀ دیوار به دست آوردن عزت و بزرگی از شخصی بزرگ است که معیشت و مایحتاج زندگانی خودت را در پناه او بدست می‌آوری.تعبیر خواب سایۀ درخت…

خفاش

خفاش تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خفاش، انسان گمراه می‌باشد.اگر در خواب ببینی خفاش داری، تعبیرش این است که با انسان گمراه ارتباط و مصاحبت برقرار می‌کنی .اگر ببینی خفاش از دست تو پریده است، یـعـنـی از ارتباط و مصاحبت با شخصی گمراه جدا می‌شوی.…

تاریکی

تاریکی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر تاریکی، گمراهی در دین می‌باشد. ‌‌‌‌‌اگر در خواب ببینی تاریکی فراگرفته‌ای و به دست آورده‌ای یا کسی به تو تاریکی داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن تاریکی دچار گمراهی می‌شوی، ولی جابر مغربی می‌گوید:…
متن دوم