آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تاثیر دارو

دارو – تاثیر دارو

تاثیر دارو ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای درمان بیماری قرص خورده و مداوا یا بهتر شدی، تعبیرش این است که در کارهایت به خیر و منفعت می‌رسی، ولی اگر نتیجه‌ای نگرفتی، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.اگر ببینی برای درمان بیماری دارو…
متن دوم