آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تابوت

کفن

درآوردن کفن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کفن مردۀ آشنایی را درآورده‌ای، تعبیرش این است که تو هم راه و روش او را ادامه می‌دهی، یعنی اگر آن مرده در زمان حیاتش عالم یا ثروتمند بوده تو نیز در علم یا ثروت راه او را ادامه می‌دهی.ابن…

تابوت

تابوت ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی مرده‌ای و تو را در تابوت گذاشته‌اند، تعبیرش خوب و نیکو می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر تو را دفن کردند، تعبیرش بد خواهد بود.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی عده‌ای در حال بردن تابوت هستند، یـعـنـی شخصی که…
متن دوم