آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب تابه

تابه

تابه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب تابه، خدمتکار خانه است که اموال مرد صاحب‌خانه را برای زن خودش و دیگران خرج می‌کند.اگر در خواب ببینی تابۀ نو داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که خدمتکار درستکاری به دست می‌آوری یا از تو جدا…
متن دوم